A IDG, membro da Celtic Druid Alliance ðŸ¤

(scroll down for English version)

 

‘Celtic Druid Alliance’ (CDA)

É com grande prazer que anunciamos a adesom da IDG à Celtic Druid Alliance (doravante CDA).

<< A CDA é umha plataforma internacional cujo objectivo principal é integrar todas as Expressons da Druidaria e reunir grupos sérios que observem os princípios da Tradiçom Primordial … [A CDA] constitui nela mesma umha organizaçom Pan-Céltica que visa cuidar, guiar e estabelecer horizontes de continuidade para a espiritualidade e cultura celta.>>

A CDA é, de facto, a maior organizaçom do seu tipo no mundo, abrangendo um total de vinte grupos e subgrupos neste momento.

Encontramos aqui com mentes e coraçons afins, onde destaca o desejo de percorrermos um caminho comum embora respeitando em todo momento a idiossincrasia e independência total de cada grupo. Porém, a CDA é um lugar de encontro supra-institucional, onde havemos representar a nossa Expressom Galaica da Druidaria entre iguais.

Aliás, a IDG já vinha colaborando em paralelo com diferentes grupos integrantes da CDA, como assim a Assembleia da Tradição Druídica Lusitana, a Hermandad Druida Dun Ailline ou a Assembleia Druídica Brasiliana, e até contribuiu na altura a estabelecer que é o que entendemos como grupo “sério”, a seguir:

  • Abordagem aberta e honesta às genuínas tradiçons celtas nativas: grupos que coloquem o foco principal na pesquisa, estudo, ensino e prática da espiritualidade e herança exclusivamente celta, sem misturas ou ecletismo.
  • Sem comercialismo: exclusivamente grupos e organizaçons sem fins lucrativos, sem interesse em promoçom pessoal ou mediática.
  • Grupos nom racistas, nom sexistas e nom fanáticos: grupos com umha presença pública clara e respeitável.
  • Contra a crueldade animal e solidamente ligada ao ambientalismo: grupos que colocam a Natureza num lugar central e visível na sua ética e filosofia.

Assim, quem ache que cumpre estes requisitos básicos pode pensar em formar parte da CDA, pois a CDA quer reflectir a “unidade na diversidade” atesourada polos nossos Devanceiros, quer ser um ponto de encontro onde falarmos, celebrarmos e construirmos juntos umha nova imagem do que deveu ser no passado.

Abofé, temos certeza de que os nossos Devanceiros estavam profundamente unidos, apesar da distância física e das muitas abordagens diferentes, tal e como estamos hoje. Temos a certeza de que a ligaçom devia ser tam profunda, tam poderosa, que apesar de todos os ataques que sofreram, de todas as perdas, de todos os séculos escuros, aqui estamos ainda partilhando o que ficou, por isso podemos continuar a chamar-nos celtas.

Bem haja pois a todas as pessoas, irmans e irmás, que nos acolhem agora.

Avante sempre! 🎉 🎉 🎉

(in English ↓)

It is with great pleasure that we announce the membership of the IDG in the Celtic Druid Alliance (hereinafter CDA).

<< The CDA is an international platform whose main objective is to integrate all the Expressions of Druidry and to bring together serious groups observing the principles of the Primordial Tradition … [CDA] constitutes itself as a Pan-Celtic organization that aims to care, guide and establish horizons of continuity for Celtic Spirituality and Culture. >>

The CDA is, in fact, the largest organization of its kind in the world, encompassing a total of twenty groups and subgroups at this time.

We meet here with kindred minds and hearts, highlighting the desire to follow a common path while respecting the idiosyncrasy and total independence of each group at all times. Indeed, the CDA is a supra-institutional forum, where we shall represent the Galizan Expression of Druidry among equals.

In fact, the IDG had already been collaborating in parallel with a number of member groups of the CDA, such as the Assembleia da Tradição Druídica Lusitana, the Hermandad Druida Dun Ailline or the Assembleia Druida Brasiliana, and at one time it even contributed in setting out what is that we understand as a “serious” group, as follows:

  • Open and honest approach to genuine native Celtic traditions: groups with a primary focus on the research, study, teaching and practice of Celtic-only spirituality and heritage, with no mixtures or eclecticism.

  • Non-commercialism: non-profit groups and organisations exclusively, with no interest in personal or media promotion.

  • Non-racist, non-sexist, non-bigot groups: Groups with a clear and reputable public presence.

  • Against animal cruelty and solidly linked to environmentalism: groups putting Nature in a central and visible place in their ethics and philosophy.

Thus, anyone who thinks that they meet these basic requirements can contemplate becoming part of the CDA, as the CDA wants to reflect the “unity in diversity” treasured by our Ancestors. It does aim to rise as a meeting point where we can talk, celebrate and build together a new image of what must have been like in the past.

Surely, we are certain that our Ancestors were deeply united, despite the physical distance and the many different approaches, just as we are today. We are certain that the connection had to be so deep, so powerful, that despite all the attacks they suffered, all the losses, all the dark centuries, here we are still sharing what was left, so that we can continue to call ourselves Celts.

So a big thank you goes out to all the people, brothers and sisters, who welcome us now.

Marching on! 🎉 🎉 🎉

Deixe um comentário / Leave a comment

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Imagem do Twitter

Está a comentar usando a sua conta Twitter Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s